Forléargas ar an gCúrsa

Is é aidhm an chúrsa deis a thabhairt do rannpháirtithe eolas agus oiliúint fheidhmeach a fháil ar straitéisí buanaithe teanga agus leas-chleachtais na pleanála teanga. Cuirfidh siad eolas ar ghnéithe den fhorbairt pobail atá riachtanach do phobal na Gaeilge san am atá romhainn. Tá an cúrsa seo á chur ar fáil i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta chun tacú le forbairt na pleanála teanga sa Ghaeltacht. Beidh sé feiliúnach d’oibrithe pobail agus teanga sna ceantair phleanála teanga a luaitear in Acht na Gaeltachta. Beidh buntáiste acu siúd atá ag obair cheana féin in earnáil na Gaeilge go naisiúnta agus Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge á fheidhmiú acu.

Iarratais agus roghnúchán

Déan iarratas ar an Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga ag úsáid an fhoirm iarratais ar líne anseo.

Eolas faoi na teagascóirí

Riachtanais agus measúnú

Sonraí an chúrsa

Riachtanais iontrála

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine atá ag obair in earnáil na forbartha teanga nó pobail sa Ghaeltacht nó in earnáil na Gaeilge go náisiúnta chomh maith le daoine eile a bhfuil spéis acu san ábhar seo. De bharr go mbeidh gnéithe den chúrsa á seachadadh ar bhonn cianfhoghlama ní foláir go mbeidh teacht ag rannpháirtithe ar ríomhaire agus ceangal leathanbhanda. Is gá caighdeán sásúil i labhairt agus i scríobh na Gaeilge a bheith ag rannpháirtithe an chúrsa.

Riachtanais bhreise

Fad an chúrsa

Déanfar an clár seo a theagasc trí fhoghlaim chumaisc ar bhonn modúlach in imeacht dhá bhliain acadúla.

Dáta tosaithe

Meán Fómhair 2019

Gráid A-leibhéil ()

Líon na mac léinn

60

Spriocdháta

Leibhéal NFQ

7

Modh staidéir

Meáchan ECTS

30

Dámhachtain

Dioplóma de chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, atá ag teacht le cáilíocht ag Leibhéal 7 den Chreatlach Náisiúnta Cáilíochtaí é seo. 30 ECTS atá luaite leis an gclár léinn seo. Sa chás nach gcríochnaíonn an rannpháirtí ach an chéad bhliain, is féidir Teastas sa Phleanáil Teanga a bhronnadh air/uirthi ach an caighdeán cuí a bhaint amach i measúnuithe mhodúil na chéad bhliana.

Cód CAO

Cód

Imlíne an chúrsa

Beidh tuiscint ag rannpháirtithe ar na cleachtais bhunaidh a bhaineann leis an bpleanáil teanga agus gheobhaidh siad oiliúint sna bealaí is éifeachtaí le tabhairt faoi phlean teanga a leagan amach dá bpobal féin. Beidh-cás staidéir le réiteach mar chuid den chúrsa. Déanfar na modúil seo a theagasc in imeacht dhá bhliain an chúrsa:

 • Bunús na sochtheangeolaíochta
 • Bunús na pleanála teanga
 • Cúlra agus comhthéacs na Gaeltachta
 • Cleachtais chumarsáide agus áisitheoireachta
 • Próiseas na Pleanála Teanga
 • Cás-Staidéir

Cén fáth a roghnófá an cúrsa seo?

Deiseanna fostaíochta

Bíonn deiseanna fostaíochta i réimse na Gaeilge, ach go háirithe le hÚdarás na Gaeltachta. 

Cé dó a fheileann an cúrsa seo?

Torthaí foghlama

Socrúchán oibre

Staidéar thar lear

Eagraíochtaí gaolmhara mac léinn

Táillí an chúrsa

Táillí: AE

€990 sa bhliain

Táillí: Teagasc

Táillí: Tobhach na mac léinn

Táillí: Neamh AE

Gearrfar táille €990 in aghaidh na bliana ar mhic léinn an Dioplóma ach beidh táille laghdaithe €750 le híoc ag mic léinn a chomhlánaíonn foirm iarratais ar líne roimh an 16 Lúnasa 2019. Ní mór foirm iarratais ar líne a chomhlánú roimh an 23 Lúnasa 2019. Seolfar sonrasc chugat agus beidh ort éarlais €100, teastas breithe agus grianghraf pas a sholáthar roimh an seisiún ionduchtaithe i lár mhí Mheán Fómhair. Beidh táille iomlán an chúrsa le híoc roimh an 6 Nollaig 2019.

Tuilleadh eolais

Is féidir fiosruithe a dhéanamh le comhordaitheoir an chúrsa, Hugh Rowland, ag:
Hugh Rowland
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Gaillimh
T: +353 91 493369
R: hugh.rowland@oegaillimh.ie

Íoslódálacha

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála) PDF (3.2 MB)

 • Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin)

  Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin) PDF (761 KB)

 • Réamheolaire Fochéime 2022

  Réamheolaire Fochéime 2022 PDF (1.6 MB)

 • MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin)

  MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin) PDF (2.4 MB)

 • Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

  Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach PDF (601 KB)

 • An Dioplóma sa Ghaeilge

  An Dioplóma sa Ghaeilge PDF (4.4 MB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga) PDF (544 KB)

 • Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí

  Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí PDF (430 MB)

 • Dioplóma sa Chultúr Dúchais

  Dioplóma sa Chultúr Dúchais PDF (2.2 MB)

 • Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga

  Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga PDF (3.6 MB)

 • International Students

  International Students PDF (512 KB)

 • Ranganna Foirne

  Ranganna Foirne PDF (784 KB)

 • BA (Gaeilge Fheidhmeach)

  BA (Gaeilge Fheidhmeach) PDF (170 KB)

 • Ábhair Oidí 2020

  Ábhair Oidí 2020 PDF (1.2 MB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid) PDF (1.1 MB)

 • Oideachas (Máistir Gairmiúil san [MGO])

  Oideachas (Máistir Gairmiúil san [MGO]) PDF (711 KB)

 • Dioplóma i bhForbairt Gréasáin

  Dioplóma i bhForbairt Gréasáin PDF (2.6 MB)